SelfCare-portalen og GO-salgssteder er ikke tilgængelige fra den 22.06.2024 kl. 16:00 til den 23.06.2024 kl. 14:00.

CO₂-emissionsklasser

Køretøjer med en teknisk tilladt totalmasse på mere end 3,5 tons skal betale en CO₂-afhængig vejafgift.

CO₂-emissionsklassen er foruden EURO-emissionsklassen et yderligere tarifrelevant kendetegn. Vejafgifttariffen afhænger således også af, hvor meget kuldioxid (CO₂) dit køretøj udstøder. Jo mindre CO₂ dit køretøj udstøder, jo bedre er det for miljøet og jo lavere er vejafgiften.

Afhængig af CO₂-udstødning tilordnes køretøjer en af de fem CO₂-emissionsklasser, hvorved CO₂-emissionsklasse 1 er den dårligste og CO₂-emissionsklasse 5 den bedste. Køretøjer i en højere CO₂-emissionsklasse betaler en mindre vejafgift end køretøjer i en lavere CO₂-emissionsklasse.

CO₂-kalkulator

Til kontrol af CO₂-emissionsklasser kræves der tre værdier:

 • første indregistreringsdato
 • køretøjsundergruppe
 • specifik CO₂-emissionsværdi

Til bestemmelse af CO₂-emissionsklassen for de pågældende køretøjer stiller ASFINAG en skræddersyet service til rådighed. Med CO₂-emissionsklasse-kalkulatoren kan du med få klik bestemme CO₂-emissionsklassen.

* Customer Information File (CIF) er siden 2019 inkluderet i køretøjsdokumenterne ved køb af køretøjet. Skulle disse dokumenter ikke foreligge, kan CIF-dokumentet rekvireres direkte hos den pågældende køretøjsproducent/autoriserede forhandler. 

CO₂-vejafgift

Køretøjer med en teknisk tilladt totalmasse på mere end 3,5 tons skal betale en CO₂-afhængig vejafgift.

Spørgsmål og svar

CO₂-emissionsklasser

EU-vejafgiftsdirektivet (eller eurovignet-direktivet) er en EU-dækkende basis for opkrævning af vejafgifter. Dette nye direktiv omfatter et nyt system til reduktion af CO₂-emissioner, hvormed trafikkens CO₂-fodaftryk skal reduceres. Derfor skal der med henblik på klimabeskyttelse ved vejafgifterne EU-dækkende skelnes mellem køretøjernes CO₂-emissionsklasse.

Tilordningen afet køretøj til en af de fem CO₂ emissionsklasser foregår efter dato for den første indregistrering, køretøjsundergruppe specifik CO₂-emissionsværdi.
Hidtil blev derfor køretøjsundergrupper af køretøjsgruppe 4,5, 9 og 10 fastlagt CO₂-referenceværdier, som årligt falder. Begyndende med 2019 findes der for hver køretøjsundergruppe en CO₂-emissionsreduktionskurve (til 2025 reduktion med 2,5%/år, mellem 2026 og 2030 3,0%/år). Reduktionen af CO₂-referenceværdier foregår altid for perioden 01.07-30.06 det følgende år.
Den procentuelle afvigelse af køretøjets specifikke CO₂-emissionsværdi i forhold til den pågældende køretøjsundergruppes CO₂-referenceværdi på tidspunktet for klassificeringen bestemmer køretøjets CO₂-emissionsklasse.
For busser og autocampere findes der aktuelt endnu ingen CO₂-referenceværdier, disse tilordnes automatisk CO₂-emissionsklasse 1 – Undtagelse: emissionsfri køretøjer tilordnes CO₂-emissionklasse 5.

Med CO₂-emissionsklasse-kalkulatoren kan du med få klik bestemme CO₂-emissionsklassen.

Tilordningen af køretøjerne foregår i forskellige køretøjsgrupper og køretøjsundergrupper. Hidtil blev kun køretøjsgruppe 4, 5, 9 og 10 defineret med deres køretøjsundergrupper. Således består f.eks. køretøjsgruppe 4 af tre køretøjsundergrupper: 4UD (urban delivery - bytrafik), 4RD (regional delivery - distributionstrafik), 4LH (long haul - fjerntrafik). Derved har hver køretøjsundergruppe en bestemt indsatsprofil, som adskiller sig ved aksel- og chassiskonfiguration, motorydelse og førerhustype.

Der findes fem CO₂-emissionsklasser, hvorved CO₂-emissionsklasse 1 er den dårligste og CO₂-emissionsklasse 5 den bedste.

 

 • CO₂-emissionsklasse 5 omfatter emissionsfri køretøjer uden forbrændingsmotor (ren el- eller brint-brændstofcellemotor) samt køretøjer med en forbrændingsmotor, hvis CO₂-emissioner er mindre end 1 g CO₂/kWh hhv. mindre end 1 g CO₂/km.

 • CO₂-emissionsklasse 4 omfatter lavemissionskøretøjer, hvis specifikke CO₂-emissioner ligger mere end 50% under køretøjsundergruppens specifikke CO₂-referenceværdi.

 • CO₂-emissionsklasse 3 omfatter køretøjer, hvis specifikke CO₂-emissioner på tidspunktet for den første indregistrering ligger mere end 8% under køretøjsundergruppens specifikke CO₂-referenceværdi.
  Ved køretøjer af CO₂-emissionsklasse 3 foregår der seks år efter den første indregistrering og derefter for hver yderligere seks år en ny undersøgelse og i givet fald en omklassificering.

 • Ved køretøjer af CO₂-emissionsklasse 2 ligger de specifikke CO₂-emissioner på tidspunktet for den første indregistrering mere end 5% under køretøjsundergruppens specifikke CO₂-referenceværdi.
  Ved køretøjer af CO₂-emissionsklasse 2 foregår der seks år efter den første indregistrering og derefter for hver yderligere seks år en ny undersøgelse og i givet fald en omklassificering.

 • CO₂-emissionsklasse 1 omfatter køretøjer, som ikke kan tilordnes nogen højere CO₂-emissionsklasse. Dette kan især være tilfældet, hvis CO₂-emissionerne overskrider køretøjsundergruppens specifikke CO₂-referenceværdi eller, hvis der kan ikke kan fremlægges egnede bevisdokumenter. En tilordning til CO₂-emissionsklasse 1 foregår også, hvis der endnu ikke foreligger nogen CO₂-referenceværdi.
  Aktuelt findes der ingen CO₂-referenceværdier for busser, autocampere samt for enkelte tunge erhverskøretøjer. Derfor tilordnes disse foreløbigt CO₂-klasse 1 – Undtagelse: emissionsfri køretøjer tilordnes CO₂-emissionklasse 5. Køretøjer med en første indregistreringsdato før den 01.07.2019 tilordnes automatisk CO₂-emissionsklasse 1.

Ved køretøjer, som blev tilordnet CO₂-emissionsklasse 2 eller 3, foregår der seks år efter den første indregistrering og derefter for hver yderligere seks år en ny undersøgelse og i givet fald en omklassificering, da forskrifterne vedrørende CO₂-reduktion på tidspunktet for den nye undersøgelse er strengere end på tidspunktet for den første indregistrering. Det betyder, at disse køretøjer i forbindelse med undersøgelsen kan tilordnes en lavere CO₂-emissionsklasse.
Lavemissions og emissionsfri køretøjer bliver ikke omklassificeret og bliver i den oprindeligt konstaterede CO₂-emissionsklasse.

Indplaceringen i en af de fem CO₂-emissionsklasser afhænger af datoen for den første indregistrering. I juli 2019 blev der fastlagt CO₂-referenceværdier, der årligt reduceres med en bestemt procentsats. Køretøjer med en dato for første indregistrering inden 1. juli 2019 indplaceres altid i CO₂-emissionsklasse 1, fordi der her ikke findes CO₂-referenceværdier, medmindre de er emissionsfri og derfor kan indplaceres i CO₂-emissionsklasse 5. Reduceringen af denne CO₂-referenceværdi sker altid i perioden 01.07.-30.06. i det følgende år. Det kan derfor ske, at et køretøj med første indregistrering den 30. juni i et givent år indplaceres i en anden CO₂-emissionsklasse end et teknisk set identisk køretøj med første indregistrering den 1. juli det samme år.