Emisní třídy CO₂

Vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla nad 3,5 tuny podléhají povinnosti mýtného v závislosti na CO₂.

Emisní třída CO₂ je kromě emisní třídy EURO další tarifně relevantní vlastností. Mýtný tarif tak bude závislý také na tom, kolik oxidu uhličitého (CO₂) Vaše vozidlo produkuje. Čím méně CO₂ Vaše vozidlo vypouští, tím lépe pro životní prostředí a tím nižší bude mýtné.

V závislosti na emisích CO₂ se vozidla zařazují do pěti emisních tříd CO₂, přičemž emisní třída CO₂ 1 je nejhorší a emisní třída CO₂ 5 je nejlepší. Vozidla s lepší emisní třídou CO₂ platí nižší mýtné než vozidla s nižší emisní třídou CO₂.

Kalkulačka CO₂

K ověření emisních tříd CO₂ jsou zapotřebí tři hodnoty:

 • Datum první registrace vozidla
 • Podskupina vozidla
 • Specifická hodnota emisí CO₂

Společnost ASFINAG poskytuje individuální službu pro stanovení emisní třídy CO₂ příslušných vozidel. Pomocí kalkulačky emisní třídy CO₂ můžete na několik kliknutí určit emisní třídu CO₂ sami.

* Customer Information File (CIF) je soubor informací obsažený od roku 2019 při nákupu vozidla v dokumentaci k vozidlu. Pokud tyto doklady nejsou k dispozici, lze si doklad CIF vyžádat přímo od příslušného výrobce vozidla/autorizovaného prodejce.

Mýtné dle CO₂

Vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla nad 3,5 tuny podléhají povinnosti mýtného v závislosti na CO₂.

Otázky a odpovědi

Emisní třídy CO₂

Směrnice EU o silničních poplatcích (neboli směrnice o evropských dálničních známkách) je celoevropským základem pro výběr mýtného. Tato nová směrnice zahrnuje nový systém snižování emisí CO₂, jehož cílem je snížit emisní stopu CO₂ z dopravy. S ohledem na ochranu klimatu je proto nutné v celé EU rozlišovat poplatky za užívání silnic podle emisní třídy vozidel závislé na emisích CO₂ .

Pro zařazení vozidla do některé z pěti emisních tříd CO₂ je rozhodující datum první registrace vozidla, dále podskupina vozidla a specifická hodnota emisí CO₂.
Referenční hodnoty CO₂ byly dosud stanoveny pouze pro podskupiny vozidel skupin 4,5, 9 a 10 a tyto hodnoty se každoročně snižují. Od roku 2019 je pro každou podskupinu vozidel stanovena křivka snižování emisí CO₂ (snižování o 2,5 % ročně do roku 2025, a dále 3,0 % ročně v letech 2026 až 2030). Snížení referenční hodnoty CO₂ se provádí vždy pro období 1.7-30.6. následujícího roku.
Procentuální odchylka specifické hodnoty emisí CO₂ vozidla od referenční hodnoty CO₂ příslušné podskupiny vozidel v době zařazení určuje emisní třídu CO₂ vozidla.
Pro autobusy a obytné automobily vsoučasné době neexistuje žádná referenční hodnota CO₂; ty jsou automaticky zařazeny do emisní třídy CO₂ 1 – Výjimka: vozidla s nulovými emisemi jsou zařazena do emisní třídy CO₂ 5.

Pomocí kalkulačky emisní třídy CO₂ můžete na několik kliknutí určit emisní třídu CO₂ sami.

Vozidla jsou rozdělena do různých skupin a podskupin vozidel. Zatím byly definovány pouze skupiny vozidel 4, 5, 9 a 10 se svými podskupinami vozidel. Například skupina vozidel 4 se skládá ze tří podskupin vozidel: 4UD (urban delivery - městská přeprava), 4RD (regional delivery - regionální distribuční přeprava), 4LH (long haul - dálková přeprava). Každá podskupina vozidel má specifický provozní profil, který se liší podle konfigurace náprav a podvozku, výkonu motoru a typu kabiny.

Existuje pět emisních tříd CO₂, přičemž emisní třída CO₂ 1 je nejhorší a emisní třída CO₂ 5 je nejlepší.

 

 • Emisní třída CO₂ 5 zahrnuje bezemisní vozidla bez spalovacího motoru (čistě elektrický pohon nebo pohon na vodíkové palivové články) a vozidla se spalovacím motorem, jejichž emise CO₂ jsou nižší než 1 g CO₂/kWh nebo nižší než 1 g CO₂/km.

 • Do emisní třídy CO₂ 4 spadají vozidla s nízkými emisemi, jejichž specifické emise CO₂ jsou o více než 50% nižší než referenční hodnota CO₂ specifická pro podskupinu vozidel.

 • Emisní třída CO₂ 3 zahrnuje vozidla, jejichž specifické emise CO₂ jsou v době první registrace o více než 8% nižší než referenční hodnota CO₂ specifická pro podskupinu vozidel.
  Vozidla emisní třídy CO₂ 3 se po šesti letech od první registrace a poté podléhají každých šest let opakovaným kontrolám a v případě potřeby přeřazení do jiné třídy.

 • Emisní třída CO₂ 2 zahrnuje vozidla, jejichž specifické emise CO₂ jsou v době první registrace o více než 5% nižší než referenční hodnota CO₂ specifická pro danou podskupinu vozidel.
  Vozidla emisní třídy CO₂ 2 se po šesti letech od první registrace a poté podléhají každých šest let opakovaným kontrolám a v případě potřeby přeřazení do jiné třídy.

 • Do emisní třídy CO₂ 1 spadají vozidla, která nelze zařadit do žádné z vyšších emisních tříd CO₂. K tomu může dojít zejména tehdy, pokud emise CO₂ překračují referenční hodnotu CO₂ specifickou pro podskupinu vozidel nebo pokud nejsou předloženy vhodné doklady prokazující emisní třídu. K zařazení do emisní třídy CO₂ 1 dojde také v případě, že není k dispozici žádná referenční hodnota CO₂.
  V současné době neexistují referenční hodnoty CO₂ pro autobusy, obytné automobily a některá těžká užitková vozidla. Tato vozidla jsou proto předběžně zařazena do emisní třídy CO₂ 1 – Výjimka: vozidla s nulovými emisemi jsou zařazena do emisní třídy CO₂ 5. Rovněž vozidla s datem první registrace před 1. 7. 2019 jsou automaticky zařazena do emisní třídy CO₂ 1.

Vozidla, která byla zařazena do emisní třídy CO₂ 2 nebo 3, musí být po šesti letech od
první registrace a poté každých dalších šest let znovu kontrolována a v případě potřeby přeřazena do jiné emisní třídy, protože požadavky na snižování emisí CO₂ jsou v době nové kontroly přísnější než v době první registrace. To znamená, že tato vozidla mohou být při kontrole zařazena do nižší emisní třídy CO₂.
Vozidla s nízkými emisemi a vozidla bez emisí nejsou přeřazována a zůstávají v původně stanovené emisní třídě CO₂.

Zařazení vozidla do jedné z pěti emisních tříd CO₂ závisí na datu první registrace vozidla. Počínaje červencem 2019 byly stanoveny referenční hodnoty CO₂, které se každý rok o určitou procentní hodnotu snižují. Vozidla s datem první registrace před 1. červencem 2019 spadají vždy do emisní třídy CO₂ 1, protože pro ně nejsou stanoveny žádné referenční hodnoty CO₂, pokud nejsou bezemisní, a nemají tedy nárok na emisní třídu CO₂ 5. Tato referenční hodnota CO₂ se snižuje vždy pro období od 1.7. až 30.6. následujícího roku. Vozidlo poprvé registrované 30. června daného roku tak může spadat do jiné emisní třídy CO₂ než technicky identické vozidlo poprvé registrované 1. července téhož roku.