Wskazówki dotyczące opłaty drogowej GO

 • Odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem jazdy należy uzyskać informacje o opłatach drogowych w Austrii oraz o obsłudze i działaniu urządzenia GO-Box.
 • Proszę pamiętać: opłata drogowa obowiązuje od momentu wjazdu na sieć dróg podlegających opłacie drogowej! Na wjazdach znajdują się znaki informujące o obowiązku uiszczenia opłaty drogowej.
 • Tutaj można skorzystać z możliwości uregulowania zaległej opłaty drogowej (uregulowanie zaległej opłaty drogowej GO):
  • w ciągu 5 godzin i 100 kilometrów w punkcie sprzedaży GO.
  • w ciągu 96 godzin telefonicznie w ASFINAG Service Center lub online w portalu SelfCare (w przypadku ustawienia niewystarczającej liczby osi/kategorii lub w przypadku nieprawidłowo zapisanych informacji dotyczących potwierdzenia parametrów taryfy).
 • W tym przypadku: proszę w prawidłowy sposób uiścić opłaty zastępcze w terminie. W ten sposób można uniknąć wszczęcia kosztownego postępowania karno-administracyjnego. W przypadku nałożenia opłaty administracyjnej skontaktuje się z Państwem organ odpowiedzialny za Państwa sprawę. Wtedy osobą kontaktową w przypadku pytań dotyczących postępowania będzie właśnie ten organ.
 • W razie pytań proszę skontaktować się z ASFINAG Service Center, dostępnym przez całą dobę pod numerem telefonu 0800 400 12 400 (bezpłatnie z Austrii i Niemiec) lub +43 1 955 1266.

Państwa zapytania traktujemy poważnie. Reklamacje dotyczące roszczeń z tytułu opłat zastępczych są rozpatrywane z należytą starannością. Termin płatności pozostaje jednak ważny również w przypadku reklamacji.

Kontrola opłat drogowych

Zarządzanie usługami i kontrolą, nadzór nad opłatą drogową, Enforcement Center

Kontrolujemy przestrzeganie obowiązku uiszczania opłat drogowych.

Kontrola automatyczna

Automatyczna kontrola jest przeprowadzana za pomocą kamer kontrolnych umieszczonych nad drogami lub przenośnych urządzeń kontrolnych, które regularnie zmieniają swoje miejsce. Monitorują one prawidłowe uiszczanie opłat drogowych bez zakłócania płynności ruchu.

Jeżeli automatyczna kontrola wykaże jakiekolwiek podejrzane zdarzenia, zdjęcie danego pojazdu jest przekazywane do centrum kontroli ASFINAG (Enforcement Center) i sprawdzane. Jeśli kontrola wykaże, że opłata drogowa została uiszczona prawidłowo, materiał filmowy zostaje usunięty. Jeżeli jednak opłata drogowa nie została prawidłowo uiszczona, zostanie o tym poinformowany organ nadzoru opłat drogowych lub osoba zarejestrowana jako posiadacz dowodu rejestracyjnego zostanie pisemnie wezwana do uiszczenia opłaty zastępczej.

Kontrola przez organy nadzorujące opłaty drogowe

Kontrola jest przeprowadzana przez organ nadzoru opłat drogowych: kontroluje on przestrzeganie obowiązku uiszczania opłat drogowych w punktach kontroli ruchu drogowego, na parkingach, ale także w ruchu drogowym. Organ nadzoru opłat drogowych ściśle współpracuje z Enforcement Center.

Nasz organ nadzoru opłat drogowych

Na drodze do większego bezpieczeństwa

Pracownicy nadzoru opłat drogowych ASFINAG (zarządzanie usługami i kontrolą) są urzędnikami nadzoru publicznego. Są oni szkoleni w ośrodkach szkoleniowych organów bezpieczeństwa (policji) i zaprzysiężeni przez okręgowe władze administracyjne. Posiadają legitymacje służbowe, które okazują na żądanie.

Około 100 osób pracuje w całej Austrii w ramach nadzoru opłat drogowych. Kontrolują oni opłaty drogowe, a także służą radą, pomocą i informacją (pierwsza pomoc, zabezpieczenie wypadków i zatorów, regulowanie zaległych opłat drogowych, udzielanie informacji itp.).

Uprawnienia nadzoru opłat drogowych

Pracownicy nadzoru opłat drogowych są uprawnieni do

 • zatrzymania kierowców pojazdów silnikowych za pomocą wyraźnie widocznych lub słyszalnych znaków (np. niebieskie światło, tarcza do zatrzymywania pojazdu, podświetlany napis z tyłu pojazdu kontrolnego);
 • ustalenia tożsamości kierowcy i posiadacza dowodu rejestracyjnego;
 • sprawdzenia pojazdu, urządzenia pokładowego (GO-Box) lub zamocowania winiety, tachografu i licznika kilometrów.
 • zażądania uiszczenia i pobrania zastępczej opłaty drogowej;
 • uniemożliwienie pojazdom kontynuowania jazdy poprzez podjęcie odpowiednich środków (np. blokada kół, odebranie dokumentów pojazdu);
 • podjęcia środków w celu wszczęcia postępowania karno-administracyjnego i pobrania tymczasowego zabezpieczenia na rzecz odpowiednich organów