Tips in verband met de tolplicht

 • Informeer u tijdig voor uw rit over de tolplicht in Oostenrijk en over het gebruik en de werking van de GO-Box.
 • Niet vergeten: De tolplicht bestaat al vanaf de landsgrens resp. vanaf de eerste oprit op de autosnelwegen en andere wegen voor snelverkeer!
 • Neem bij onduidelijkheden contact op met het ASFINAG Service Center.
  • Maak indien nodig gebruik van de mogelijkheid om de tol achteraf te betalen:
   Binnen 5 uur en 100 km bij een GO-verkooppunt of bij de medewerkers van het toltoezicht.
  • Bij gebruik van een te lage categorie (aantal assen) of een verkeerde EURO-emissieklasse binnen 96 uur telefonisch bij het ASFINAG Service Center, online op het SelfCare portaal of via de ASFINAG app.
 • In elk geval geldt: Betaal vervangende tol op tijd en correct. Op die manier vermijdt u dure administratieve sancties.
 • Bij administratieve sancties neemt het voor uw geval bevoegde districtbestuur contact met u op. Bij vragen over de procedure neemt u met deze instantie contact op.

Wij nemen uw verzoek serieus. Verbeteringssuggesties maar ook klachten met betrekking tot vervangende tol worden nauwkeurig onderzocht. Opgelet: een klacht beïnvloedt de betalingstermijn niet.

Tolcontrole

Automatische controle

De automatische controle gebeurt via controlecamera's aan de tolpoorten. Deze controleren de juiste betaling van de tol zonder de verkeersstroom te belemmeren. Hierbij worden alle voorbijrijdende voertuigen automatisch volgens het aantal assen gecategoriseerd en wordt gecontroleerd of de tol correct betaald werd. Verder bestaan er mobiele controle-eenheden die regelmatig verplaatst worden.

Is er tijdens de automatische controle een reden tot verdenking, wordt een foto van het betreffende voertuig naar de controlecentrale van ASFINAG (Enforcement-Center) gestuurd en manueel gecontroleerd. Afhankelijk van het resultaat van de controle wordt het beeldmateriaal verworpen of wordt de informatie aan het toltoezicht doorgegeven resp. een schriftelijke eis tot betaling van vervangende tol verstuurd.

Manuele controle

Het Enforcement Center werkt nauw samen met de medewerkers van de service- en controledienst. Hier vindt u meer informatie over de service- en controledienst van de ASFINAG en over haar bevoegdheden …

De medewerkers van het toltoezicht controleren op verkeerscontroleplaatsen, op parkeerplaatsen en onderweg of de tol betaald werd.

De service- en controledienst van ASFINAG

De medewerkers van de service- en controledienst van ASFINAG (kort “toltoezicht”) maken deel uit van het openbaar toezicht. Ze worden opgeleid in de opleidingscentra van de politie en worden door het districtbestuur beëdigd. Ze hebben een legitimatiebewijs dat ze desgevraagd tonen.

In het kader van controleritten spelen de medewerkers van het toltoezicht op de autosnelwegen en wegen voor snelverkeer ook een adviserende, helpende en informerende rol (eerste hulp, beveiliging bij ongevallen en files enz.).

Bevoegdheden

Wettelijk geregelde bevoegdheden van het toltoezicht

De medewerkers van het toltoezicht mogen ...

 • bestuurders van voertuigen door duidelijk zichtbare of hoorbare tekens (bijv. met blauw zwaailicht, spiegelei, lichtgevende letters aan de achterkant van het controlevoertuig) tegenhouden;
 • de identiteit van de bestuurder en de houder van het kentekenbewijs vaststellen;
 • het voertuig, het voertuigapparaat (GO-Box) of de aanbrenging van het vignet, de tachograaf, de hodometer en het EG-controleapparaat controleren;
 • de betaling van vervangende tol eisen en ontvangen;
 • voertuigen met passende maatregelen verhinderen om door te rijden (bijv. wielklemmen, intrekking van voertuigpapieren);
 • maatregelen treffen om administratieve sancties in te leiden en voor de overheid een voorlopige waarborg in ontvangst nemen.